For real Eleetness, use Unicode!

32 bits of real eleet unreadability (of course, you need a Unicode-aware browser)
(reload to get a new fortune)
(after greatly reducing the fun, Mozilla seems to display most of it)

ᑓҽаѓ Ϻᛧѕs നɐɳήёɾѕ∶ 𐌼y Һσ₥ɚ ӗϲօռ٥₥ℹϲs ϯℯaᕪℎⅇɼ ˢӑУs ʈᑋɑt ٥ɲє ₥ʉʃϯ ռҽⅴɘѓ ρˡӓҫe ӧɲӗᑊˢ еջъ˚Ѡˢ оռ ϯᏂҽ tӑЪⅼҽ༚  〹˚Ѡє٧ҿɼܝ ❘ hаѵℯ ʳℯӑԀ ϯჩаt օήӗ ɛɬҍ०ሠ﹐ Ꭵή ɓɛʈɯɘⅇη ⅽoцʳѕӗs﹐ іs ɐɺɫ ɼ༏ҁɧt・  พɧℹⅽҺ ιˢ ʗɷʳѓӗϲʈ؟ ԍɐnʈɫє Яҿаძѐr᠃ ₣ӧɽ ϯჩӗ ҏᓑɾрӧѕⅇ ѻʕ ɒɲᔥɯҿr༐nɠ ҿˣɐmΐηɒϯɩѳɳˢ Ꭵή ௶οսɼ ʰ༠₥ɚ еᕪӧηѳɱⅰɕᔥ ҫℓӑˢˢܝ Ӯѻᥳɼ ʈѐӓᕪᏂёɾ ΐs ᑦӧѓrёɕʈ․  ርӓϯᑦћіnɡ ɷη ʈ٥ ϯһiʃ рѓᎥnɕɨpɫe օԲ ⅇᑰսcɑtɩoή mɑӮ ᑿɘ ˚f ҽކⅇռ ҁѓɘatѐʳ ༏₥ρoɽϯɐɳⅽӗ ʈσ Ӱօџ ɲɵሠ tჩɐn lёӓɾηΐռg ᑦᅌѓɼɐʗʈ ⅽᥳɽɽѐήϯ taᑿջɛ mаɲɳɚɼs﹐ νℹϯɒℓ ɒʃ ӎɨsʂ ጠɒɲɳҿɾs ᑾℯɬιѐѵеʂ ϯћӑʈ Ꭵʂ∙