For real Eleetness, use Unicode!

32 bits of real eleet unreadability (of course, you need a Unicode-aware browser)
(reload to get a new fortune)
(after greatly reducing the fun, Mozilla seems to display most of it)

ᖇሀᒻ𐌄ᔓ Օᖴ ᗴАтӀиɢ ー۔ Ҭᅢᄐ Βᖇ໐Ѝ𐌢 ᗬ፲ЀҬЁᖇ’𐐠 ℂᖇЕ𐌄D (❶﹚  ทℯveѓ eɒϯ ᅌn ɐn ҿɱҏʈұ ᔥʈօ₥ɐɕᏂ․ ❨ᒾ﹚  Nҽѵҿr ˡєɑѵє ϯჩё ʈɑᑲɺӗ ʰʋήႸɼӮ༚ ﹙ვ❩  ฝһѐɳ ʈɾɐʋℯɭɨnɠ‚ ɲℯνɐѓ ɭёӓʋё ɒ ᑦɷμɳtѓӮ ђᓑηႸrұᐧ ﹙❹❩  Еɳϳѻу ұ༠ᥳr ʕo˚ᖱ‧ (❺﹚  Єηјѳʸ ўӧսѓ co₥ҏаɳɩօη՚ʂ ʄ०όd・ ﹙ნ)  Reɐɺˡ௶ ʈаʂtɚ ўσuɼ ʄoόᒄ﹒  ᛁʈ ₥aу ʈɐќе ʂҽνeɼaɬ ρoɽtΐѳռᔥ tᅌ      ӑcϲӧ₥ҏ∣іʃh tʰᛧsﹺ eʃpесⅰӓɭⅼу ΐʕ ᔥʉႱϯℓЎ ѕɐӑᔥɷηɐδ᠊ ﹙❩  Rєɑ∣ɫγ fӗӗɺ ұ༠ʉɽ f˚༠ᑺ٠  ᝈӗ༝ϯʊɾѐ ⅰʂ ι₥рόʳtɐռʈ۰  Ҫӧ₥pаɽёﹺ      ʄ٥ɽ ӗ˟a₥pɺӗ﹐ ʈɧɐ ϯɚ༝ʈμɽe ѻf ɐ ʈʋѓռϊp ʈɷ ϯℎaϯ ɵʕ ӓ      ҍѓӧwηⅰɛ⋅  ฟɧϊch fҿеɬᔥ ᑿеtϯɚɼ ӓҁӑℹɲʂʈ Ӯσuɼ ʗʰеҿќѕ? (੪﹚  Йɚʋєr ⅇӓϯ ɓɘʈѡeѐɳ ʂηӑᕪkᔥ‚ ʊɳɭɚˢѕ Ꭵʈ՛ˢ ӑ ₥ɚӑⅼ᛫ ﹙ዓ﹚  ᗪоɳ᠆ʈ ʄҽℯⅼ уɵᥳ ₥սʃʈ f༏n༐ᔥჩ ⅇᘁӗrɤʈʰ༐ռɡ ɷɳ ұоμɾ pℓatё‧  ψоս      ϲаɳ ɐๅѠɐyˢ ɚɐϯ ɩʈ ˡӓtеɽᐧ (➊0❩ ᗩᘁӧɨⅾ ɑnӱ ɯiηℯ ʷїʈᏂ ӓ ᕪᏂ༐∣ᑺprоѳʄ сɐҏ‧ ❨❶1) ΛʋoɨԀ ᘤջʊё Բᅌοძ﹒ ⁃ー ϊⅽҺӑʳᑺ Ϩm༏tɧ‚ ˇϮɧѐ ᙟɾӧɲ𝀘 ᗪΐɘʈ“